KVKK - Yasal Uyarı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesindeki “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında, merkezi Yaşamkent Mahallesi 3139. Sokak No:17 Çankaya/Ankara adresinde bulunan veri sorumlusu TRLINSTRUMENTS Proses ve Ekipman Teknolojileri Geliştirme Tasarım Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“TRLInstruments”) tarafından hazırlanmıştır.

KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan sınırlar çerçevesinde işlenebilmekte ve yine bu sınırlar çerçevesinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir. Aşağıda, hangi kişisel verilerin işlendiği, kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebebi, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, sizlerin, veri sorumlusu yani TRLInstruments karşısındaki hakları açıklanmaktadır. Dikkatlice okumanızı rica ederiz.

İşlenen Kişisel Veriler

KVKK’nın 3. maddesine uygun olarak, “kişisel veri”, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz veya diğer üçüncü kişilere ait:

 • Kimlik verileri: Ad soyadı anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no vb.;
 • İletişim verileri: Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no vb.;
 • Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.;
 • Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb.;
 • Fiziksel mekân güvenliği: Çalışan giriş çıkış kayıt bilgileri, güvenlik amacıyla ortak alanlarda sürekli kayıt hâlinde olan kamera kayıtları vb.;
 • Finans: Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri vb.;
 • İşlem güvenliği: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.;
 • Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.;
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve işitsel kayıtlar vb.;
dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, TRLInstruments veya onun çalışanları, ifa yardımcıları tarafından doğrudan veya dolaylı olarak ve herhangi bir şekilde (yazılı, sözlü, görsel, elektronik, manyetik veya dijital şekiller dâhil olmak üzere, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) edinilmiş, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

KVKK’nın 3. maddesi uyarınca, “kişisel verilerin işlenmesi”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

KVKK’nın 3. maddesi uyarınca, “ilgili kişi”, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel verileriniz TRLInstruments tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde açık rıza aranmaksızın işlenebilmekte, yine aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TRLInstruments tarafından kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilmektedir:

 • Aşağıdaki maddeleri html kod şeklinde ver
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin takibi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ile Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, başta sizler tarafından elektronik veya yazılı ortamda doldurulan formlar, size sunduğumuz hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yapılan işlemler olmak üzere, sözlü (sözlü iletişim, telefon görüşmesi gibi), yazılı (formlar, e-posta, faks, kurye gibi), görsel, elektronik, tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan her türlü yöntem ile toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi, TRLInstruments tarafından sözleşmesel, kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TRLInstruments’ın meşru menfaatleri için zorunlu olmasıdır.

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak ve yukarıda sayılan kişisel verilerin işlenmesi amaçları ile aynı amaçlarla, kişisel verilerinizi gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, topluluk şirketleri, yetkili kamu ve kuruluşlara aktarabiliriz.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi sıfatıyla, siz değerli iş ortaklarımız ve müşterilerimiz, TRLInstruments’a başvurarak, kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Tüm bu haklarınız veya aydınlatma metninde sayılan diğer konulara ilişkin soru ve talepleriniz için, TRLInstruments

Adres: Ostim OSB Mah. 1263. Cd. No: 16, 06374 Yenimahalle, Ankara, Turkey;

E-posta: info@trlinstruments.com;

Telefon: +90 (312) 210 01 77).

Saygılarımızla, TRL Instruments